Obec Lánov
Obec Lánov
Oficiální stránky obce

Pravidla pro prodej nemovitostí

Nakládání s nemovitostmi - prodej nemovitostí, VS č. 3 2021.pdf (256.97 kB)


Obec Lánov

Vnitřní směrnice č. 3/2021 Nakládání s nemovitostmi obce

 

Pravidla pro prodej nemovitostí (pozemků a staveb)

ve vlastnictví obce Lánov

schválené v souladu s ust. § 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. (zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících zastupitelstvem obce Lánov usnesením číslo 9/2/2021 ze dne 29.4.2021.

Obec Lánov je vlastníkem pozemků vedených u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov na listech vlastnictví pro obec Lánov a dále pak pro katastrální území Prostřední Lánov, Horní Lánov, Dolní Dvůr, Vrchlabí a Čistá v Krkonoších.

Pravidla pro prodej nemovitostí ve vlastnictví obce Lánov (dále jen „Pravidla“) upravují způsob podávání žádostí a jejich náležitosti, postup projednávání a schvalování žádostí a podmínky uzavírání smluv.

1. Žadatel

 • podává žádost na formuláři „Žádost o koupi nemovitosti“ na podatelnu úřadu obce Lánov. Formulář je k dispozici na webu obce Lánov. Zde ...

2. Úřad obce Lánov

 • přijímá a eviduje žádosti na vyplněném formuláři „Žádost o prodej /pronájem nemovitosti“,
 • zajistí odborné posouzení a vyjádření technické správy obce, dotčených subjektů a projednání žádosti na zasedání zastupitelstva,
 • v případě kladného stanoviska ze zasedání zastupitelstva obce zveřejní záměr nakládat s nemovitostí ve vlastnictví obce na úřední desce po zákonem stanovenou dobu před projednáním v zastupitelstvu obce,
 • po projednání v zastupitelstvu obce Lánov oznamuje žadateli výsledek projednání jeho žádosti,
 • v případě schválení žádosti zajišťuje přípravu a uzavření smlouvy včetně potřebných podkladů,
 • podává návrh na vklad vlastnického práva katastrálnímu úřadu.

3. Zastupitelstvo obce Lánov

 • v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn rozhoduje o prodeji a ceně nemovitosti, cena pozemků bude stanovena jako cena v místě a čase obvyklá, cena stavby bude stanovena dle znaleckého posudku.
 • Ve zcela výjimečných případech může zastupitelstvo obce rozhodnout o jiném způsobu prodeje nemovitosti, než je uvedeno v těchto pravidlech. Vždy však musí být dodržena účelnost a hospodárnost stanovená zejména v § 38 a 39 zákona o obcích, především pak zdůvodněná odchylka od ceny obvyklé (§ 39 odst. 2).

4. Finanční náklady žadatele v případě schválení žádosti

 • vyhotovení geometrického plánu,
 • uhrazení kupní ceny před podáním návrhu na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí, není‑li schváleno zastupitelstvem obce Lánov jinak,
 • vypracování návrhu smlouvy a další administrativní úkony obce Lánov ve výši 1 000,- Kč,
 • zaplacení správního poplatku za vklad práv do katastru nemovitostí na katastrálním úřadu.

Tento vnitřní předpis zrušuje vnitřní předpis „Zásady hospodaření s nemovitostmi pro obec Lánov“ schválené ZM dne 18.12.2018 pod č. usnesení 17/05/18.                                                           

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Krkonoše

logo

logologo

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5