Obec Lánov
Obec Lánov
Oficiální stránky obce

Historie Lánova zevrubně (1945 - 2000)

Obsah:

  1. Události po roce 1945
  2. 50. léta 20. století
  3. 60. léta 20. století
  4. 70. léta 20. století
  5. 80. léta 20. století
  6. 90. léta 20. století

 Období prvních let bezprostředně po 2. sv. válce

Po zklidnění událostí bezprostředně po 2. světové válce bylo třeba zajistit zásobování zdejších obyvatel, mnohdy formou nařízení vojenských úřadů.

Do Prostředního Lánova a okolních obcí přicházeli noví osídlenci především z blízkých okresů - Jilemnice, Semil, Jičína, Nové Paky, takže koncem roku 1945 byla obec už z největší části osídlena.

1946

Obecní správce vystavoval potvrzení, na jehož základě dostávali osídlenci od Okresní správní komise ve Vrchlabí jmenování pro národní správu zemědělských usedlostí, které bylo potřeba neprodleně začít obhospodařovat, a to včetně starosti o domácí zvířectvo. Pokračoval odsun německého obyvatelstva, kterého byla naprostá převaha. Těch, kteří byli proti fašismu nebo proti němu bojovali, byla mizivá menšina. Tedy až na konci války.

Pro účely lepší správy a ochrany národního majetku byly v Prostředním Lánově ustaveny tři revizní komise. Zájemce o zemědělské usedlosti vyřizovala Osídlovací zemědělská komise složená z nových osídlenců. Po ukončení osídlení zemědělských usedlostí byly novým majitelům slavnostně předány dekrety v Pomrovicích, dnešním Strážném u Vrchlabí.

Zmiňované tři revizní komise kontrolovaly národní správce ve všech podnicích a živnostech obce. že to bylo nutné, o tom svědčí zápis v kronice hovořící o nekalých živlech, které přišly do pohraničí za účelem vlastního obohacení. Lidově byli zváni zlatokopové, obyčejně pobrali věci, odjeli, a už se v obcích neobjevili.

V říjnu roku 1946 byl odsun příslušníků německé národnosti s německým občanstvím z Prostředního Lánova ukončen (k odsunu přihlášených). Antifašisté mohli v ČSR zůstat.

V nezvládnutelné situaci bezprostředně po válce došlo i ve zdejším pohraničí - tedy i v Lánově - k ortelům bez soudů. Lidé, jejichž rodiny byly válkou krutě postiženy tu opláceli těm, kteří dle jejich soudu tuto válku vyvolali nebo podporovali. Odněkud z Vrchlabí přišli do Lánova prý tzv. Zajíčkovi partyzáni, kteří se na odplatě za křivdy na českém obyvatelstvu podíleli.

Pod jižním svahem výšiny zvané Špička už na konci druhé světové války stála rozložitá nízká dřevěná budova, lidově zvaná "lágr". Byli tu ubytováni v závěru války vyšší důstojníci vojenské organizace SS. Lágr byl původně určen k ubytování žen, určených na pomoc v hospodářství tam, kde muži museli na frontu. Před samým koncem války jej důstojníci rychle opustili. Do lágru pak přišly tři roty československého vojska z Vrchlabí, kde byl podobný lágr rovněž naším vojskem obsazen.

Hlavně v roce 1946 a dalších, v počátečním nadšení, radosti ze znovunabyté svobody a úniku ze smrtelného nebezpečí českého lidu, vznikaly v naší obci orgány, organizace, občanská sdružení i profesní skupiny k uspokojování potřeb a zájmů zdejších obyvatel.

Pro lepší kontrolu zemědělských hospodářství byla zřízena v obci Zemědělská komise. Za Jednotný svaz českých zemědělců v ní bylo 6 zdejších zemědělců.

Již v lednu 1946 se konal v hostinci na křižovatce 1. hasičský ples. V listopadu téhož roku se konala ustavující schůze tělovýchovné jednoty Sokol.

1947

Rok 1947 přinesl další změny a události v Prostředním Lánově. Z odsunu byli vyňati Němci ze smíšených manželství, specialisté a přestárlé ženy - celkem 15 zdejších obyvatel. V obci bylo evidováno již 674 českých občanů, s větším podílem mladších manželství.

1. dubna 1947 byla znovuotevřena lékařská ordinace v blízkosti křižovatky. Roku 1953 tu byla zřízena i zubní ambulance, pracovat sem dojížděli zdravotníci z Vrchlabí.

Z poválečných služeb v obci, v okolí křižovatky, nutno uvést mimo pekařství, řeznictví, pohostinství, pošty, trafiky a mlékárny ještě sedlářství vedle kina, drogerii (naproti kinu přes silnici) a holičství (vedle pekařství). Naproti stálo obuvnictví. Obchody i živnosti doznávaly časté změny, takže všechny zaznamenány asi nebudou. V ulici vedoucí k zotavovně bylo svého času krejčovství, u fotbalového hřiště malířství a byly tu i jiné živnosti.

S rozvojem průmyslu nacházela většina občanů Lánova pracovní uplatnění ve větším počtu továren ve Vrchlabí, většinou v provozech na 2 směny. Autobusové spojení nejméně ze čtyř směrů do Vrchlabí a zpět bylo poměrně časté a při různých slevách i výhodné (na směny a ze směn).

V prosinci 1947 bylo na křižovatce v Prostředním Lánově po předchozí adaptaci otevřeno kino nazvané Hvězda. Jeho provoz byl zahájen filmem Čapkovy povídky. V 50. letech se promítalo 3x týdně, a to ve středu, v sobotu a v neděli večer, přičemž o neděli bývalo ještě představení odpolední. Ale už za 11 let, v roce 1958, se návštěvnost kina znatelně snížila, neboť, jak je v kronice uvedeno, bylo v obci již 10 televizorů. Roku 1959 dokonce už 30 televizorů, takže započal soumrak zdejšího kina.

Po mimořádně suchém roce 1947, narozdíl od úspěšného roku 1946, kdy zemědělci z naší obce dostali poděkování ministerstva zemědělství za splněný prodej zemědělských výrobků, přišlo období, kdy musela být potřeba potravin zajištěna dovozem. I další léta lze ještě zahrnout do poměrů poválečných, v nichž bylo třeba mnoho z toho minulého změnit. Byly to převážně vlastní, ne právě dobré zkušenosti prostých lidí, kteří změny podporovali.

1948

Rok 1948 je rokem výrazných změn. Byla vyhlášena nová ústava, provedeny volby do Národního shromáždění, došlo k výměně celých garnitur politiků, nastolování nových směrů v hospodářství a ve společenském životě, došlo ke znárodnění pro stát důležitého průmyslu a zavádění nových vztahů. V tomto roce provedla v Lánově dánská zdravotní mise očkování proti tuberkulóze, a to všech osob od 1 do 20 roků.

1949

Roku 1949 je zaznamenáno zřízení obecního rozhlasu. TJ Sokol a národní škola společně zorganizovali lyžařské závody a 9. května Běh vítězství. Ve státním správě došlo ke zřízení krajů, krajským městem pro Prostřední Lánov se stal Hradec Králové.

 Období 50. let 20. století

Léta padesátá zaznamenávají pořádání hovorů s občany obce Prostřední Lánov. Mimo jiné se jedná o ustavení přípravného výboru pro sdružení zemědělců s novým způsobem hospodaření.

1950

Již v létě roku 1950 byli do družstva přihlášeni všichni zdejší zemědělci. V září při slavnosti dožínek došlo i na rozorání některých mezí mezi poli. Z budovy národní školy byla přemístěna mateřská škola do budovy vedle továrny Mostex 08.

1951

Roku 1951 se započalo se stavbou pro příští soustředění živočišné výroby zemědělského družstva.

1952

Dlouhá a třeskutá zima roku 1952 napáchala škody na vegetaci, sněžilo i do květů, takže bylo málo ovoce.

1953

Rok 1953 zaznamenává ukončení staveb pro hospodářská zvířata, takže družstvo mohlo postupně přejít z nižších výrobních typů (I a II) na III. a nejvyšší IV. se společným ustájením zvířat. V tomto roce měnové reformy došlo v Prostředním Lánově k přemístění národní školy do adaptované farní budovy a v dosavadní budově národní školy byla zřízena Osmiletá střední škola. V budově Strojní a traktorové stanice (STS) Prostřední Lánov byla už zřízena jídelna, kde se stravovaly i školní děti.

1954

A v roce 1954 byl pro funkci chybějícího kronikáře získán farář v důchodu Ferdinand Tichý.

1955

Následující rok i další léta je zaznamenána snaha občanů obce o zlepšení vzhledu Prostředního Lánova i obohacení života lidí po stránce kulturní. Divadelní scéna z místních ochotníků tu v tomto roce předvedla Moliérova Chudáka manžela a Tylova Bankrotáře. Už tenkrát byly pořádány besedy s občany nad kronikou obce. Konala se v tomto roce také Celostátní spartakiáda.

1956

Rok 1956 se uvedl velkými mrazy (-28 - 30 oC), množstvím sněhu, suchým jarem, mokrým létem, ale vcelku mimo med i dobrou úrodou. Družstvo očekávalo provedení scelení pozemků do větších celků, označované jako HTÚP (hospodářsko technická úprava půdy).

V tkalcovně Mostex 08 se pracovalo na 2 směny. V továrně Obnova se montovaly dopravní pásy a protektorovaly pneumatiky. Závod se brzy přestěhoval.

Od jara 1951 zde působí STS, po přestěhování z Horního Lánova do bývalého bělidla. Pro lepší dosažitelnost mechanizačních prací zemědělců obou sektorů bylo na okrese Vrchlabí zřízeno několik traktorových brigád. Byly zdokonalovány stroje, obilí sklízeno hlavně kombajny, zastaralé stroje a nářadí zaujímaly svá místa v muzeích.

Truhlářství Josefa Jíry v Prostředním Lánově převzal okresní průmyslový kombinát. Vyráběl se tu převážně kvalitní nábytek pro zotavovny v Krkonoších a pro ministerstvo zahraničí.

Velkému zájmu se už těší červencové poutě v Pr. Lánově, udává se růst počtu místních obyvatel, už přes 830.

1957

V květnu roku 1957 se konaly volby do místních, okresních a krajských orgánů státní správy. V Prostředním Lánově tehdy volilo 529 občanů.

Byla pociťována potřeba zajistit pro občany zdejší podnik řemeslnických služeb. Tak byl ustaven při MNV podnik "Drobné služby obyvatelstvu", tzv. DOSka. Postupně byli získávání kvalifikovaní řemeslníci různých oborů, zpočátku truhláři a pokrývači, později i jiná řemesla. Podnik byl umístěn v upravené budově naproti továrně Mostex 08.

Státní kino v Prostředním Lánově přešlo pod správu místní obce. Byly sem zakoupeny nové promítací přístroje. Hrály se divadelní hry, konala řada různých přednášek, obecní knihovna zaznamenala vysoký podíl půjček knih krásné literatury. Několik večerů bylo obohacena estrádními vystoupeními.

1958

Zlepšujícím přelomem v životě občanů Prostředního Lánova se jeví rok 1958. Do funkce předsedy zemědělského družstva uvítali občané nástup dobrého hospodáře. Byla zlepšena skupinová organizace práce, na polích i ve chlévech, stavební četa a řemeslníci tvoří přidruženou výrobu. Družstevníkům pomáhají v práci brigádníci z místních organizací, např. Sokol, požárníci, myslivci, Výbor žen, starší žáci s učiteli a jiní.

Obec se stala tehdy dějištěm celé řady různých událostí ve směru dobrém i méně dobrém. Tak například o mistrovském fotbalu s Chotěvicemi došlo k bitce hráčů i fanoušků, hřiště bylo na pár měsíců úřední uzavřeno a občané přišli na delší dobu o místní fotbal.

1959

V roce 1959 zvýšila místní Osvětová beseda svou činnost. Rodičkovská univerzita vzbudila zájem 42 účastníků, kteří vyslechli 5 přednášek kvalifikovaných pedagogů, polovina vytrvalců účastníků obdržela osvědčení pro absolventy. Již začátkem roku sehráli místní ochotníci hru Cizí role, sehranou později také na krajské soutěži divadelních souborů v Náchodě. Každý pátek večer zde nacvičovalo asi 20 zpěváků, žen i mužů z pěveckého kroužku dospělých lidové, národní i umělé písně. Na plese Osvětové besedy na křižovatce v P. Lánově bylo k výzdobě sálu použito motivů z letů do vesmíru.

Na letištní ploše se v zimě konal skijöring, závod lyžařů tažených koňmi. Koně byli z nedaleké hříbárny na křižovatce z Čisté do Fořtu. Na sále v hostinci na křižovatce se nacvičovala 2. celostátní spartakiáda. Koncem jara byly znovu organizovány na letišti IV. Celostátní plachtařské závody. Několik tisícovek diváků obsadilo prostor kolem letiště i okolí. Znovu tu závodila řada zahraničních účastníků. Informace z dění poskytl místní tisk, vydávaný denně.

Kulturní činnost v obci v roce 1959 v sobě zahrnuje okolo 40 akcí, jak je zaznamenala kronika. 1. srpna t. r. byl místní matriční úřad převeden do Vrchlabí. Mistři harmonik ze státního rozhlasu vystoupili v místním kině. V červnu se také konal okresní Den požárníků v s provedenými požárnickými cvičeními.

Gumárenský podnik Obnova hostil v červenci t. r. na odborné konferenci všechny ředitele gumárenských závodů v Československu. Místní ZD bylo zařazeno mezi specializované podniky za zvláště dobré výsledky v pěstování semen jetele, travin a lnu. Cestář Eduard Kmínek vykonal během roku v rozmezí tří týdnů 18 sledování hustoty dopravy na silnicích v P. Lánově. Byly sledovány všechny dopravní prostředky včetně chodců přecházejících vozovku v určitém místě.

 Období 60. let 20. století

1960

Rok 1960 je zapsán do historie jako rok změn ve státní správě Československé republiky, ale také naší obce. Po zrušení bývalých okresů Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem a Trutnov vznikl sloučením jejich obcí v jediný nový okres Trutnov. Hradec Králové zůstal krajským městem Východočeského kraje. Prostřední Lánov se sloučil s Horním Lánovem do nové obce se jménem Lánov.

Lánovští cvičenci se zúčastnili v červnu t. r. II. celostátní spartakiády v Praze. Vzhled obce se postupně neustále zlepšuje. Jsou upravovány místní komunikace včetně dvou mostu přes Malé Labe. Místo políček v katastru obce vznikají nově vytvářené družstevní lány. Mechanizované práce už vlastními stroji družstva usnadňují práci, zhospodárňuje se výroba a zvyšují výnosy, užitkovost a konkurenceschopnost.

Strojní a traktorová stanice v Lánově předává stroje a zařízení zájemcům, zemědělským družstvům, která se osamostatnila za pomoci STS už tolik nepotřebují.

1961

V následném roce byl zbytek STS přemístěn do Dvora Králového n. Labem. Do bývalého objektu STS Pr. Lánov se přesunuje vedení Státního statku v Čisté v Krkonoších se záměrem zřídit tu ředitelství.

V říjnu, roku letu prvního člověka do vesmíru, překonal náčelník Ústřední plachtařské školy ve Vrchlabí Václav Bäuml rychlostní světových rekord letadlem do 1000 kg na trati o délce 3000 m.

1962

Začátkem roku 1962 bylo dost občanů Lánova postiženo infekční chřipkou. Průmyslové závody v okolí omezovaly z tohoto důvodu provoz. V obci je již evidováno 23 telefonních účastníků. Ti využívají nově zřízené poloautomatické telefonní ústředny v budově MNV.

Byla rozšířena mateřská školka v budově továrny TIBA. Proti továrně přes silnici je zřízeno společné stravovací zařízení pro zaměstnance TIBY, družstevníky, pracovníky lomu v Horním Lánově a místních prodejen.

1963

V roce 1963 je ukončena výroba v tzv. gumárně, nyní Textil - kůže - guma, zařízení převezeno do stejného podniku v Trutnově - Poříčí. Někteří zaměstnanci přešli do nové vápenky v Kunčicích n. Labem, jiní do lomu a jiných závodů, další zůstali pracovat ve Státním statku Lánov, který tu zřídil sušičku obilí, zelené píce a sklady zemědělských výrobků.

V září t. r. byla ve Špindlerově Mlýně odstartována 38. mezinárodní Šestidenní motocyklová soutěž, jejíž dvě trasy vedly i naší obcí. V Lánově byla v tomto roce zrušena úřadovna Veřejné bezpečnosti.

1964

V přestupném roce 1964 projel Lánovem květnový amatérský cyklistický Závod míru, v pořadí už sedmnáctý, spojující města Prahu, Berlín a Varšavu. V tomto roce voleb do všech zastupitelských orgánů byla dohotovena déle trvající adaptace místní tělocvičny. TJ Sokol a místní škola uzavírají dohodu o bezplatném využívání tělocvičny ze strany školy.

1965

20. výročí osvobození naší vlasti vzpomněli lánovští na zasedání MNV v kině, na němž byla občanům předána Čestná uznání za práci pro obec a pro společnost. V obci se provádí rekonstrukce veřejného osvětlení a v Horním Lánově se postavila nová trafostanice.

Nedobré počasí tohoto roku se projevilo na zhoršeném výsledku v hospodaření lánovských družstevníků. Úspěchem však byla úplná likvidace tuberkulózy skotu a zavedená specializace na jeho chov. Zrušil se chov prasat i drůbeže. Z funkce správce Osvětové besedy odešla Jaroslava Pršalová, což se nedobře odrazilo i na zdejším kulturním životě.

1966

Druhá polovina šedesátých let (od r. 1966) započala zavedením volných "sudých" sobot. Nyní už automatickou telefonní ústřednu využívalo 35 účastníků, připojují se i okolní obce včetně Vrchlabí.

1967

V roce 1967, kdy padaly v Lánově střechy pod tíhou mokrého těžkého sněhu, musel být ve sloučené obci zrestaurován obecní rozhlas, který už přestával sloužit a stal se nefunkčním. V ZD vymrzly ozimy, jarní deště vyplavily osení a sadbu, dvojí krupobití dokonalo zkázu na obilí, bramborách a lnu. Do výroby se vkládalo stále více nákladů, výnosy však nerostly.

1969

V listopadu 1969 byla za budovou obecního úřadu v Lánově dána do provozu nová prodejna potravin Jednoty se samoobsluhou. Do dosavadní prodejny na křižovatce se umístili prodejna textilu. Do provozu byla v tomto roce uvedena sušička zelené píce vedle sušičky obilí v budovách bývalé gumárny, dříve Obnovy nebo také TKG.

 Období 70. let 20. století

1970

Rok 1970 může být nazván rokem oživení sportovní činnosti v Lánově. "Ožili" hlavně starší a mladší fotbalisté a lyžaři. Sportovci si o brigádách u fotbalového hřiště postavili dosud chybějící kabiny a příslušenství, odborné práce provedli řemeslníci, na úhradě nákladů se podílel obecní úřad v Lánově.

K 1. prosinci 1970, znovu po 10 letech, bylo v Lánově tak jako celém státě provedeno sčítání obyvatel, zahrnující údaje o bydlení a rekreačních zařízeních, o počtu a druhu motorových vozidel, rozhlasových a TV přijímačích atd. Sčítal se Horní a Prostřední Lánov zvlášť, výsledky se pak shrnuly. K 1. 12 bylo nasčítáno 1369 osob, z toho 691 žen a 678 mužů.

1971

Na podzim roku 1971 se konaly volby do všech zastupitelských orgánů.

1972

Rok 1972 je na události přeci jen bohatší. Již začátkem ledna zahájil svou činnost v přízemí budovy MNV Lánov zdejší poštovní úřad, který dosud sídlil v jednopatrové budově na křižovatce. Její stavitelé nepočítali s větším rozvojem dopravy. Auta směřující od Vrchlabí k Dolnímu Lánovu se o budovu div neotíraly. Dům byl prohlášen za dopravní překážku a navržen ke zbourání (demolice se uskutečnila r. 1975). Kromě pošty zde sídlila ještě prodejna mléka, trafika a byly tu 3 byty.

V tomto roce hospodařilo místní zemědělské družstvo naposled samostatně. Připravovalo se k převzetí místním státním statkem. V září proběhla ve Špindlerově Mlýně opět Šestidenní motocyklová soutěž za účasti více než 100 jezdců ze 16 států Evropy a USA. Přes nepřízeň počasí, kdy často pršelo, zvítězili jezdci domácí.

1973

Roku 1973 nastaly změny v řízení obce. Předsedu MNV Josefa Pilaře z Horního Lánova vystřídal ve funkci Karel Capoušek.

Do kravína, nyní státního statku zvaného "Stovka" byly soustředěny lepší dojnice. Poklidný život v obci rozvířil smrtelný úraz fotbalisty Oldy Holubce, vracejícího se s bratrem v noci z Vrchlabí ze sledování ledního hokeje. Ridič motocyklu Oldu srazil na vozovku u jatek, úraz byl smrtelný. Na jeho paměť se v Lánově už dlouho hraje Fotbalový memoriál Oldy Holubce.

1974

Roku 1974 spojil břehy Malého Labe na hlavní silnici od Vrchlabí směrem na Černý Důl a Trutnov nový, širší most. Též byla dostavěna ve státní výstavbě šestibytovka u fotbalového hřiště. Přímo proti této bytovce postavil státní statek pro zaměstnance šest montovaných řadových domků. Dále tu vyrostlo i několik rodinných domků.

1975

V roce 4. československé spartakiády, tedy 1975, nacvičovali v Lánově mladí žáci, mladší a starší žákyně a ženy. Všichni se zúčastnili oblastního i okresního vystoupení, která vždy předcházela výstupu na Strahově. Při přípravě a rozšíření silnice mezi Vrchlabím a Černým Dolem byl zjara zbourán objekt již bývalé pošty bránící průjezdu.

Z akcí kulturních a sportovních je z nejdůležitějších Běh vítězství při účasti 66 závodníků, hlavně mládeže, se startem i cílem na fotbalovém hřišti, pořádaný požárníky z Horního Lánova a Sokolem.

1976

TJ Sokol v Lánově následujícího roku oslavila 30 let svého trvání. Dětem zorganizovali dospělí jejich oslavu - Dětský den. Hostinec na křižovatce dostal novou omítku, když starou odstranili brigádnicky myslivci. Práce měla zdárný konec začátkem podzimu.

V sousedství fotbalového hřiště byl vyměřen prostor pro novou mateřskou školu a na podzim započato se zemními pracemi.

1977

Rokem dítěte byl označen rok 1977. Obecní kronika té doby dokládá, že v Lánově je dětem věnována potřebná péče. Již řadu let je zde v provozu lékařské dětské oddělení, pro děti je pořádána řada akcí, včetně dětského karnevalu v hostinci na křižovatce. Mimo Sdružení rodičů a přátel školy se angažuje už řadu let Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ). Vítání malých občánků do života 2x ročně, slavnostní předávání občanských průkazů, besedy s důchodci spojené s pohoštěním aj. Sbor je složen z obětavých žen se vzácným vztahem k těmto občanům.

Okolní méně rozsáhlá polesí Východočeských státních lesů jsou sloučena do většího celku, jehož sídlo se nachází od toho okamžiku nachází v Prostředním Lánově proti staré škole.

1978

V teplém lednu a měsíci únoru 1978 se konalo několik plesů, dětský karneval a akademie pro rodiče. Starší děti si vyšláply na Černou horu.

V prostorách sportovních kabin na hřišti pořádají svá setkání důchodci. Mateřská škola u fotbalového hřiště byla zastřešena a pokračují tu vnitřní práce. Proti samoobsluze od té doby v malém kiosku prodává ovoce a zelenina. Do provozu se uvedla nová bramborárna státního statku. Sklizeň brambor na statku činila v tomto roce 625 vagónů. V sousedství bramborárny vyrostl nový sklad ovoce a zeleniny pro zásobování střední části Krkonoš, v prostorách bývalé gumárny šest ocelových věží typu Vítkovice na uskladnění 240 vagonů čistého a suchého obilí a na Kovársku vedle silnice do Čisté se staví objekty pro 2250 ks mladého dobytka.

1979

1. září 1979 přivítala první děti nově otevřená mateřská škola. Státní lesy - polesí Lánov dobudovaly v tomto roce už třetí přezimovací oboru pro jelení zvěř u Luisina údolí v Dolním Dvoře. Nedobrou zprávou je postižení krkonošských jehličnanů škůdcem, obalečem modřínovým. I z dálky bylo viditelné načervenalé zabarvení napadených stromů. Státní statek uvedl do provozu svých 40 bytových jednotek.

 Období 80. let 20. století

1980

Nepříznivé počasí během téměř celého roku 1980 ovlivnilo zemědělskou výrobu. Škůdcem poškozené lesy v Krkonoších postřikovala v červnu chemickými ochrannými prostředky letadla, helikoptéry Slovairu i letadla letiště vrchlabského.

Sčítání lidu a bytu v Lánově přineslo pro zajímavost tyto výsledky: 331 domů, z toho 309 obydlených trvale, 16 domů rekreačních, neobydlených je 6. Rodinných domů je 269. V obci je k dispozici 423 bytů. Dále naokraj se napočítalo 402 televizorů, z toho 27 barevných, auta mělo 210 majitelů a motocyklů bylo 79.

V závěru června se zúčastnily lánovské ženy a mladší děvčata celostátní spartakiády v Praze. Pro větší bezpečnost školních dětí se vybudovala tzv. zadní cesta ke škole.

1981

V mezinárodním roce invalidů, jak byl označen rok 1981, nastoupilo do nové mateřské školy v Lánově 64 dětí. 31 obecních zastupitelů vyšlo v tomto roce z voleb do zastupitelských orgánů ČSSR. Státní statek Lánov začal využívat vhodných podmínek bramborářské oblasti a na svých farmách ustálil pěstování brambor zhruba na 360 hektarech výměry.

1982

Roku 1982 označeném jako Rok úcty ke stáří, vzpomínal Sbor pro občanské záležitosti v Lánově 30 let svého působení. Toho času čítal 9 členů.

V lomu v Horním Lánově se prováděly clonové odstřely kvalitní vápencové skály, když dřívější primitivní zařízení nahradilo moderní. Lom zásobuje obalovnu v nedaleké Klášterské Lhotě, Silniční závody v Jičíně, Hradci Králové a Rychnově nad Kněžnou. Pomáhají 2 velké bagry a drtič štěrku. Pro zaměstnance a jejich rodiny jsou organizovány společné akce, v blízkosti lomu byl pro děti postaven lyžařský vlek. Materiál se pro obsah hořčíku dodával i do vzdálenějších vysokých pecí.

1983

V Roce českého divadla, 1983 (sto let po založení Národního divadla) se v Lánově staví nová školní budova. Všechno strádalo nedostatkem vody, vyčerpaly se i její spodní zásoby. Vysokou aktivitu projevoval také Český svaz žen: pečovalo se o květinovou výzdobu obce, organizoval sběr léčivých rostlin a odpadů, pomáhalo při vedení mládeže v mimoškolní činnosti a vedení letních táborů, organizovaly výlety a zájezdy apod. Sušička St. statku Lánov využívá nového zdroje energie, plynu.

1984

Rokem české hudby byl nazván rok 1984. Z řady akcí místní Osvětové besedy je dobré uvést zájezd do Prahy, spojený s prohlídkou Národního divadla a po ní i Nové scény a na závěr shlédnutí Jiráskovy Lucerny. Byla to odměna za účast na místním kurzu o historii Národního divadla; přednášel tu správce ND, původem ze Dvora Králového. Fotbal, lyžování, odbíjená, tenis a stolní tenis se staly pravidelnou součástí sportovní činnost TJ Sokol Lánov. Lyžaři si zbudovali vlek na vrch Špičku s prostornou klubovnou u paty vleku za pomoci brigádníků. Vlek slouží po přestavbě zimnímu sportu dodnes.

Státní statek dostavěl v prostoru bramborárny další 2 haly pro uskladnění brambor. Dále zahájil výstavbu dvou obytných domů po 12-ti bytových jednotkách pro zaměstnance v blízkosti školy.

1985

Rok 1985 označila OSN za Mezinárodní rok mládeže. V tomto roce 40. výročí osvobození naší vlasti bylo v Lánově uspořádáno mnoho sportovních a kulturních akcí, na nichž se výrazně podílela právě mládež. Kronika jich uvádí okolo třiceti. Z nich celá třetina čistě sportovních. Nebyly do nich započteny trvalé aktivity.

1986

Rok 1986 byl vyhlášen Mezinárodním rokem míru. Obecní správa t. r. zahrnovala mimo předsedu a tajemníka a radu MNV ještě 11 pěti až sedmičlenných komisí. Mezi desítkami akcí je uvedeno přes 20 sportovních, z nichž třeba vyzvednout fotbalové utkání mužstva SPARTY Praha s mužstvem Lánova; o výsledku se v kronice nehovoří. Přišlo asi 600 návštěvníků a po utkání byla na hřišti tancovačka.

Do nově zřízené školy nastoupilo v tomto roce 268 žáků. Včetně ředitele Františka Jiráska a jeho zástupkyně tu vychovávalo a vyučovalo 13 pedagogů, z toho 9 žen.

1987

Rok 1987 je označen OSN za Mezinárodní den lidí bez přístřeší. Vystupoval tu mimo jiné soubor Špindleráček, turisté zorganizovali výstup na Sněžku, místní zahrádkáři vystavovali v sále na křižovatce svoje výpěstky a návštěvníci si mohli nakoupit i zahradnické potřeby. Na tradičním fotbalovém Memoriálu Oldy Holubce účinkovalo družební fotbalové mužstvo z jižní Moravy. Naši jim pak fotbalovou návštěvu oplatili. Letní putovní tábor v Tatrách absolvovalo 55 dětí a dalších 23 dětí prožívalo pobyt ve stanovém táboře v Sytové.

Učitelka J. Pršalová vedla pěvecký sbor dospělých zvaný Hlahol. Členové pak vystupovali při různých kulturních příležitostech v obci i mimo obec. S uspokojením i radostí přivítali občané znovuotevření sálu a pohostinství v Horním Lánově. Po větších úpravách a lepším vybavení příslušenstvím dospělo dílo zdárně ke konci. Nejvíce se na těchto pracích podíleli hasiči z Horního Lánova. Ještě stále žilo kino na křižovatce. Toho roku vykázalo 163 filmových představení, která shlédlo 5706 návštěvníků.

1988

V roce 1988 se společenské a kulturní dění v Lánově nijak příliš nelišilo od toho v letech předchozích. Z dětských akcí budiž připomenuta hra Cesta pohádkovým lesem s účastí dětí ze základní školy. Státní statek má mimo ředitelství a farmu již 3 výrobní střediska. K bramborárně a sušičce přibyla nová lupínkárna brambor.

1989

Rok 1989 vyhlásila OSN Rokem životního prostředí. Kulturní a společenské akce v kronice podchyceny nejsou, neboť je zaměřena především na sled politických událostí v tomto zlomovém období. Krátká zmínka v reakci na současné změny je k opatření v místní textilce TIBA. Ještě do konce roku závod zrušil výroba textilií v jednom sálu podniku, čímž se výroba snížila o jednu třetinu. Došlo tu i na zmodernizování provozu vodních turbin.

V Lánově se konaly 4 plesy, a to 2 hasičské, sokolský a ples TIBY. Zájemci mohli navštěvovat abonentní koncerty ve Vrchlabí, zájezd sem byl i na zpěváka Dobeše z Ostravy, další zájezd do Janských Lázní na J. Císlera. Na Svátek matek k nám přijel účinkovat dětský soubor Špindleráček. Pro děti uspořádala Osvětová beseda zájezd do Prahy spojený s prohlídkou Hradu a návštěvou představení ve Smetanově divadle. Dospělí shlédli se zájezdem operní představení v Liberce - Nabucco. V Horním Lánově se konal večer vánočních koled. Dvě přednášky doplnily kulturní život obce - Národní parky Skandinávie a Jaro na zahrádce.

Z voleb vzešlo nové zastupitelstvo, a to složené ze sedmi zástupců Občanského fora, z pěti zástupců Sdružení nezávislých kandidátů a ze tří zástupců KSČ. Do čela obce nastoupil starosta RNDr. Procházka, zástupcem se stal Miroslav Chvála, který později po předčasném odchodu starosty jinam funkci starosty až do dalších voleb vykonával. Změny doznaly místní závody. Například TIBA Lánov dokončuje sjednané objednávky dodávkami zboží a očekává další události, k rozpadu se připravuje Státní statek Lánov, objevil se název Agrocom. V listopadové noci rozbili neznámí pachatelé výkladní skříň lánovské samoobsluhy a obchod vykradli. Totéž se stalo i v sousedních obcích.

 Období 90. let 20. století

1990

Na okraj k roku 1990 budiž uvedeno, že počet obyvatel v obci je udáván číslem 1415.

1991

O událostech roku 1991 není s odstupem času příliš známo, neboť v kronice obce nejsou uvedeny.

1992

Rok 1992 byl označen za Rok výchovy a vzdělávání. Na lánovské základní škole bylo v 10 třídách vyučováno celkem 232 žáků. V květnu t. r. se učitelé a žáci zúčastnili zájezdu do Holandska s námětem "Po stopách J. A. Komenského". Družina mládeže byla z budovy školní jídelny přemístěna do budovy staré školy u silnice, označené písmenem "B". Na podzim byla v Lánově založena Vodárenská společnost, s. r. o. pro provozování vodárenské soustavy obce, čistírny odpadních vod (2 + 1 ve výstavbě) a veřejné kanalizační sítě. Původně plánovaná budova pro brigádníky státního statku u zadní cesty do školy byla přebudována na hotelový typ s názvem Agrohotel. Byl otevřen už koncem roku 1991. Hotel měl 40 pokojů, z toho 10 dvoulůžkových.

Chyběla tu kuchyně, ale i restaurace, a také sportovní či rekreační zařízení. Ještě v květnu minulého roku došlo z rozhodnutí vedení podniku TIBA k útlumu zdejší textilky s udáním důvodu špatného odbytu zboží. Strojní zařízení bylo zčásti rozebráno a odvezeno do jiných závodů podniku, zastaralé dáno do "šrotu". Únorová dražba továrny skončila bezvýsledně. V druhé dražbě v dubnu 1992 ji vydražila firma Altex, s. r. o.

1993

Roku 1993 dochází ke zvýšené návštěvnosti turistů v obci - hlavně z Německa. Nacházejí ubytování asi ve 26 rodinných domech a ve dvou hotelích, v bývalém Agrohotelu, přejmenovaném nyní na Lánovský dvůr, a v nově postaveném hotelu Harmonia vedle silnice do Vrchlabí na místě zbouraného bývalého statku. Jedná se o čtyřhvězdičkový hotel s 50 lůžky a 30 přistýlkami se stylovou architekturou. Koncem roku byla u hotelu Lánovský dvůr otevřena kuchyně s restaurací pro 60 a 20 návštěvníků odděleně s připojenou stylovou pivnicí s 30 místy. Je tu i fit-centrum a sauna s bazénem. Budovu kina na křižovatce přestavili na prodejnu nábytku. Na kabelovou televizi s centrem v budově obecního úřadu se napojilo přes 150 rodinných domků. Z Vrchlabí do Lánova byl položen optický telefonní kabel. Obec vydává informační Lánovský zpravodaj.

Osvětová beseda dále organizuje zájezdy do divadel Prahy a Liberce i na koncerty do Vrchlabí. Sportovní činnost roku 1993 vykazuje 3 družstva fotbalistů, lyžaři, stolní tenisté, ženská odbíjená a záklaní tělesná výchova. Od statku Lánov byl zakoupen lyžařský vlek na kopec Špičku v prostoru Bíny. Délka je 543 metrů, výškový rozdíl 137 metrů. Mění se i obchody. Potraviny lze kromě samoobsluhy na křižovatce a jedné prodejny v Horním Lánově nakoupit i u několika soukromníků. Vznikly také podniky rychlého pohostinství, ale některé neměly dlouhého trvání. Od října 1992 na Kovársku vyráběla firma Laspo, a. s. sýry, mléko a tvaroh, v dubnu 1993 provoz skončil. V areálu Kovárska zahájila společnost Asim, s. r. o. pražení kávy a německá firma si tu zřídila truhlářskou dřevovýrobu oken s tvarovanými rámy a vakuovanými skly pro památkové úřady. Stavební práce provádí mimo jiné také firma Ecce Ing. Kalenského, další má M. Pulpán, je tu několik dílen dřevařských a výrobu betonu s dopravou provádí firma Doprabet s pracoviště na Kovársku. Bývalá bramborárna byla přebudována na podnik Lánovanka, s. r. o., především pro výrobu lupínků z brambor.

1994

Roku 1994 došlo ke sloučení Osvětové besedy v Lánově s OB Dolní Lánov. Z kulturních akcí se uskutečnily tři zájezdy do pražských divadel, dva na zábavné pořady ve Špindlerově Mlýně, turistický do Polska a dětská diskotéka - mikulášská.

V srpnu navštívili obec mladí ochránci přírody z Francie. Děti na lánovské křižovatce vysadily buk z Pyrenejí a do Francie si odvezly smrček z Krkonoš.

Ve 2. etapě byla do 250 domácností v Lánově zavedena kabelová televize. Omezilo se proto vydávání Lánovského zpravodaje a také místní rozhlas je využíván jen při rozloučení se zesnulým občanem. Místo něho vznikl samostatný informační kanál kabelové televize.

Kronika se roku 1994 zmiňuje o vodních elektrárnách v Lánově. V bývalé Tibě jsou zabudovány 2 Francisovy turbíny s výkonem 85 kW a roční výrobou kolem 300 MWh. V budově školní jídelny č. p. 100 byla obnovena turbína v roce 1994 (200 MWh/rok). Proud z elektráren je dodáván i do obecní sítě. Taktéž v Horním Lánově, kde nyní pracují 2 Francisovy turbíny s roční výrobou asi 100 MWh energie.

1995

Rok 1995 je vyhlášen jako Evropský rok ochrany přírody. Byla u nás dokončena 3. etapa kabelové televize a rozšířeno veřejné osvětlení obce. Na křižovatce jsou 4 nové prodejny: železářství, nábytek, drogerie, prodejna porcelánu a skla s domácími potřebami. V obci jsou evidována 4 truhlářství a mnoho jiných firem. Ve vápencovém lomu snižují těžbu o 12 000 tun. Místo hlučných, prášivých i nebezpečných odstřelů tady pracuje bourací kladivo. Vytěžené prostory lomu se pak zaváží. Ze zrušeného St. statku Lánov, n. p. vzniklo Zemědělské obchodní družstvo Lánov. Hospodaří na 820 ha půdy, z nichž 430 patří vlastníkům a zbytek je pronajat od Pozemkového fondu. Ve dvou kravínech je toho roku chováno 275 dojnic. Nevyplácí se pěstovat brambory. Z původní výměry 90 ha sázeli jen 3 ha pro zaměstnance.

Kulturní život znovu udržovala hlavně Osvětová beseda. Znovu to byla 4 pražská divadlo a divadlo v Liberci, dva zájezdy do Polska. aktivní byl SPOZ, který oslavil 30 let svého trvání. Jeho členky každý rok připravovaly 20 i více větších i menších akcí. Činnost byla zaměřena na péči o starší občany (besedy, blahopřání), oslavy Svátku matek, vítání nových občánků do života, zlaté svatby apod.

1996

V roce 1996 oslavily oba hasičské sbory v Lánově 50. výročí založení, stejně tak i TJ Sokol. OB si zajela v březnu s dětmi do Prahy na Matějskou pouť a do dětského ráje. Dospělí na muzikál Jesus Christ Superstar a Drakulu. Zvlášť zajímavý je červen, kdy byl v obci zaveden či začal se zavádět plyn do 250 domácností a 12 provozoven, celkem čtyři větve rozvodů. U obecního úřadu jsou instalovány 2 veřejné telefonní budky, třetí u pohostinství v Horním Lánově. Z betonového skeletu značných rozměrů vedle hotelu Lánovských dvůr vznikl v říjnu t. r. sklad, velkoobchod a drobný prodej nápojů. U letiště začala výstavba benzinové čerpací stanice (Paramo). Přestavbou vznikla na křižovatce nová prodejna potravin "MÁJA". V budově bývalé gumárny byly 3 provozovny: tzv. Drátěný program (košíky a regály pro obchod), stavební firma Nadstav (včetně prodeje stavebního materiálu) a opravna karoserií aut. Poslední květnový a první červnový den se konaly volby do parlamentu ČR a v listopadu volby senátní.

1997

Kronika obce se v roce 1997 zmiňuje o dvou klubech důchodců. Asi před 20 lety byl ustaven klub z místních občanů. členové se scházeli v klubovně TJ Sokol u hřiště, pak v prostorách Tiby, nyní v klubovně hasičů v Prostředním Lánově. Klub je podporován ze strany obce. Počet členů se pohyboval okolo 40, za rok se uskutečnilo přes 20 besed a 5 - 5 jednodenních zájezdů. Druhý klub tvoří bývalí zaměstnanci státního statku Lánov. Na své akce a zájezdy své členy sváží ze 1 obcí obvodu statku, tedy z bývalých farem. Má kolem 200 členů. Důvěrníci farem se scházejí na schůzích v Prostředním Lánově. Časté jsou v současnosti zájezdy do divadla v Úpici, ale i na mnohá jiná místa. Klub existuje od r. 1977.

V obci existuje už přes 50 let Myslivecké sdružení. Honitba zaujímá asi 1200 ha plochy, která je pronajata. Do osobní péče je rozděleno 15 krmelců se zásobníky, je zde 15 posedů. Příjmy získává sdružení z různých akcí, jako plesy, brigády apod. V březnu je sčítání zvěře, poslední léta se snižují její stavy, hlavně drobné. Hodně lesů v okolí vysázeli právě myslivci.

V česko-holandské firmě Egidius Jansen (bývalá Tiba) se vyrábějí kancelářské pořadače a několik druhů jiných kancelářských potřeb. Roubená autobusová čekárna byla postavena na křižovatce pro směry z Vrchlabí na Janské Lázně a Rudník. Za obecním úřadem započala stavba digitální ústředny Telecomu. Pokračuje zavádění plynu. za dva roky prací se položilo 7,5 km plynového potrubí. Pro nízkou rentabilitu byl v Horním Lánově zrušen chov králíků. Uroven zemědělství neustále klesá. Z různých důvodů ukončilo činnost několik prodejen (textil, obuv, prodejna skla a porcelánu a domácích potřeb...). Po skončení provozu holičství a kadeřnictví v budově hostince byla tato činnost přesunuta do prostoru hotelu Lánovský dvůr.

1998

Roku 1998 byl po šestileté práci schválen Uzemní plán sídelního útvaru Lánov a také znak a prapor obce. V červnu t. r. byla vydána vyhláška o odpadech, v obci proveden první sběr nebezpečného odpadu. V listopadu proběhly komunální volby. Do čela obce byl zvolen dosavadní poslanec a člen rady obce Ing. Jiří Vancl. Z kulturních akcí osvětové besedy budiž připomenut maškarní karneval nebo zájezd do divadla v Praze. Po zářijovém koncertu v Jičíně následoval muzikál Evita v Praze. Vrchlabští herci provedli divadelní hru v Horním Lánově. Nahodilé vánoční hudební těleso - Navahutě z Dětského domu ve Vrchlabí znovu oživilo lánovskou křižovatku především vánočními koledami jako každý rok.

Mění se i služby. Z prodejny skla se stala prodejna textilu, v bývalé budově služeb MNV už není obuv, ale soukromá půjčovna svatebních šatů i obleků do tanečních kurzů, je tu i reklamní agentura. Obec čítala 1483 obyvatel, průměrný věk se pohyboval v Prostředním Lánově na čísle 35, 8 let, v Horním na 40 letech.

1999

V roce 1999 oslavila místní mateřská škola - jih 20 let svého trvání. Za tuto dobu jí prošlo kolem 400 dětí. Obecní úřad spolu s podniky Silnice a Lomy v Horním Lánově opravují silnici z křižovatky směrem na Dolní Dvůr. Celá akce je rozdělena do 3 etap. V prostoru za bramborárnou se připravuje výstavba 22 rodinných domků. Plyn je sem zaveden, chybí inženýrské sítě. Pokračuje se v regulaci Malého Labe. V Horním Lánově se mimo jiné konala okresní soutěž mladých hasičů. V Prostředním Lánově bylo na rekonstrukci budovy požární zbrojnice odpracováno hasiči přes tisíc hodin. Již tradičně zde projevovalo aktivitu 6 sportovních oddílů TJ Sokol. K 6. září 1999 stoupl počet obyvatel Lánova na 1500 obyvatel při průměrném věku 37,1 roků.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Krkonoše

logo

logologo

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5