Obec Lánov
Obec Lánov
Oficiální stránky obce

Pravidla pro pronájem nemovitostí

Nakládání s nemovitostmi - pronájem pozemků, VS č. 3 2021.pdf (274.67 kB)


Obec Lánov

Vnitřní směrnice č. 3/2021 Nakládání s nemovitostmi obce

 

Pravidla pronájmu pozemků

ve vlastnictví obce Lánov

 

schválený zastupitelstvem obce Lánov dne 29.4.2021 usnesením číslo 11/2/21 ze dne 29.4.2021

Obec Lánov je vlastníkem pozemků vedených u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov na listech vlastnictví pro obec Lánov a dále pak pro katastrální území Prostřední Lánov, Horní Lánov, Dolní Dvůr, Vrchlabí a Čistá v Krkonoších.

Ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Lánov stanovuje jednotnou výši nájemného z pronájmu, popř. pachtu těchto pozemků.

 

Předložení žádosti o pronájem nebo pacht pozemku

Zájemce o pronájem pozemku předloží na obec písemnou žádost, která bude obsahovat následující náležitosti: formulář zde ...

 • Identifikaci zájemce (jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu v případě fyzické osoby; název firmy/jméno a příjmení podnikající fyzické osoby; sídlo podnikání a IČO v případě právnické osoby)
 • Kontaktní údaje zájemce (telefon, e-mail)
 • Katastrální území, parcelní číslo pozemku a jeho výměru dle údajů v KN
 • Účel pronájmu pozemku
 • Nabídku ceny za pronájem pozemku v Kč/rok·
 • Situační plánek (v případě pronájmu pouze části pozemku)

Záměr pronájmu pozemku připravuje, schvaluje a zveřejňuje obec Lánov v souladu s ustanovením § 39 zákona č 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů po schválení radou obce.

 

Příslušnou nájemní smlouvu s nájemcem uzavírá obec Lánov zastoupená starostou obce po schválení radou obce.

 

Tento ceník se vztahuje:

 1. na pronájem pozemků nesloužících k podnikání nájemce
 2. na pronájem pozemků sloužících k podnikání nájemce
 3. na pronájem z hospodářských pozemků bez ohledu na účel
 4. krátkodobý pronájem pozemků

1. Výše nájemného z pozemků nesloužících k podnikání nájemce:

 • nájemné z pozemků jako jsou zahrady, zahrádky, vodní plochy a lesní plochy, které nejsou pronajímány za účelem podnikání a nejsou užívány se stavbou pro rodinnou rekreaci nebo stavbami v zahrádkářské osadě:                                                                1,00 Kč/m2, rok

 

 • nájemné z pozemků zastavěných stavbou pro rodinnou rekreaci nebo stavbou v zahrádkářské osadě včetně ploch ve funkčním celku s touto stavbou nájemcem užívaných                                                                                                  1,50 Kč/m2, rok

2. Výše nájemného z pozemků sloužících k podnikání nájemce:

 • nájemné z pozemků zastavěných stavbou včetně ploch ve funkčním celku s touto stavbou nájemcem užívaných                                                                        5,00 Kč/m2, rok

 

 1. nájemné z hospodářských pozemků bez ohledu na účel:
 • zemědělské pozemky (pole, louky, pastviny):                                      

a) pro zemědělce do 10 ha pronajatých pozemků obce 1 000 Kč/ha, rok

b) pro zemědělce nad 10 ha pronajatých pozemků obce 1 700 Kč/ha, rok

- za trvalý travní porost (dle KN)

c) pro zemědělce nad 10 ha pronajatých pozemků obce 2 000 Kč/ha, rok

- za ornou půdu (dle KN)

 

 1. Krátkodobý pronájem pozemku

V případě krátkodobého pronájmu nebo záboru (do 48 hodin) uhradí žadatel nájemné ve výši stanovené dohodou smluvních stran.

 

Pokud o konkrétní pozemek projeví zájem více uchazečů o pronájem, je možné přijmout vyšší cenovou nabídku. Rada obce rozhodne o konkrétním pronajímateli, jak na základě nabídnuté ceny, tak na základě konkrétního způsobu využití s ohledem na zájem obce.

Pozemky, jejichž způsob pronajímání nejsou v tomto ceníku řešeny, budou pronajímány za smluvní ceny, které stanoví rada obce.                                                   

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Krkonoše

logo

logologo

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2