Veřejné jednání zastupitelstva:

O B E C L Á N O V
Obecní úřad v Lánově

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Lánov

Obecní úřad Lánov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího Zastupitelstva obce  Lánov, svolaného starostou obce ing. Josefem Kalenským.

Místo konání: Obecní úřad – zasedací místnost

Doba konání: 1. 11. 2018, čtvrtek od 17:30 hodin

Navržený program:

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích).
2) Schválení programu jednání.
3) Volba starosty, místostarosty a členů rady.
- určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
- určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady
- volba starosty
- volba místostarosty
- volba členů rady
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru.
- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
- volba předsedy finančního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru
- volba členů finančního výboru
- volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce (§ 72 zákona o obcích).
6) Diskuze.
7) Usnesení, závěr.

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Lánov, dne 24. 10. 2018, Ing. Kalenský Josef, Starosta.