Grantový program Obce Lánov na rok 2020:

Informace Zadost Vyuctovani
Informace k grantu v PDF ...
Žádost o grant v PDF ...
Vyúčtování grantu v PDF ...


Úvod:

S odkazem na novelu zákona č. 250/2000 sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyhlašuje obec Lánov tento Grantový program na rok 2020. Zdroje pro poskytování dotací budou kryty kapitolami platného Rozpočtu Obce Lánov na rok 2020.

Grantový program pro rok 2020

 • Kulturní a sportovní akce
 • Využití volného času dětí a mládeže
 • Obecně prospěšné činnosti

Základní ustanovení:

 • Ve schváleném rozpočtu obce je pro tento Grantový program 2020 určena částka
 • 300 000,- Kč.
 • O konečné výši  přidělené dotace rozhoduje rada Obce Lánov konkrétním usnesením, v případě poskytnuté dotace nad 50 tis Kč zastupitelstvo Obce Lánov.
 • Minimální výše dotace je 1 000Kč a maximální výše 100 000Kč.
 • Dotace z tohoto programu nejsou poskytovány příspěvkovým organizacím zřízeným Obcí Lánov.

Žádost o dotaci

 • Žádat o dotaci mohou fyzické nebo právnické osoby na základě předložené žádosti na předepsaném formuláři (např. spolek, podnikající fyzická osoba).
 • Místem pro přijetí Žádostí o dotaci včetně vyúčtování je Obecní úřad Lánov, Prostřední Lánov 200, na základě vyplněného formuláře žádosti, který je k dispozici na webových stránkách Obce Lánov nebo v papírové podobě na obecním úřadě Lánov. Řádně vyplněné žádosti o dotaci v roce 2020 se podávají v 1. kole nejdéle do 31. 3. 2020 a v 2. kole nejdéle do 30. 6. 2020 a ve 3. kole do 30.9. 2020 na podatelnu Obecního úřadu Lánov na podatelnu Obecního úřadu Lánov.
Posuzování a vyhodnocování žádostí
 • O přiznání grantu rozhoduje Rada obce Lánov na základě doporučení finančního výboru
 • Rada si může od žadatele vyžádat doplňující údaje k podané žádosti
 • Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 • Poskytnutí dotace (vyplacení)musí předcházet uzavření zvláštní smlouvy (dle zákona č. 250/2000Sb.)
 • Po vyhodnocení žádosti bude žadatel vyzván k podpisu smlouvy a po jejím podepsání budou uvolněny finanční prostředky.

Použití finančních prostředků

 • Poskytnutá dotace je účelová, lze ji použít na úhradu nákladů realizovaného projektu nebo činnosti
 • Dotace se neposkytuje na úhradu členských poplatků a finanční odměny a mzdy

Vyúčtování dotace

 • Příjemce je povinen předložit nejpozději do dvou měsíců po naplnění účelu poskytnuté dotace, nejdéle však do 28.2. následujícího roku, podrobné vyúčtování dotace s povinnými přílohami. V případě neposkytnutí vyúčtování, nelze přiznat dotaci v následujícím roce a vznikne povinnost vyplacenou dotaci vrátit.

Kontrola
Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu využití dotace. Kontrolu realizace projektu zajišťují členové finančního výboru.

Přílohy: rozpis částky

Projednáno a schváleno na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 19.12.2019.

Eliška Rojtová
Starosta

Příloha k grantovému programu na rok 2020
     
Paragrafy  
Návrh rozpočtu
3319
Osvětová beseda
50,00
3399
SPOZ, plesy
30,00
3419
Příspěvěk TJ, sportovní akce
140,00
3421
Volný čas dětí - hasiči, skauti, TJ
40,00
4359
Sociální dávky
40,00
4359
Věcné pomoci
10,00